මුවින් ජීවිතයේ කඩයිම ජයගත් පුංචි දියණියක් 12-10-18