ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල පොලොන්නරුවේදී ඇරඹෙයි 12-10-18