පක්ෂ නායකයින් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති හමුවෙයි 12-10-18