අර්ජුන සහ කසුන් ලබන 25තෙක් රිමාන්ඩ් - Hiru News 12-10-18