අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා රුපියල අවප්‍රමාණය වීමට හේතු පහදයි 12-10-18