ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයේ තවත් වංචාවක් කොමිසම හමුවේ හෙළිවෙයි. 12-10-18