සැමට සහන ව්‍යාපෘතිය යටතේ තවත් පාලමක් ඉදිකිරීමට මුල්ගල් තැබේ 12-10-18