වල්ලපට්ටා තොගයක් සමග ලාංකිකයෙකු ගුවන්තොටුපොළේදී අත්අඩංගුවට 12-10-18