උඩවලව සිට චන්ද්‍රිකාවැවට ජලය ගෙන යන ප්‍රධාන ඇළේ මසුන් මිය යන්නේ ඇයි 12-10-18