වැලිකන්ද මුහුණුකෙත ප්‍රදේශයේ වෙල්යායක් අසළ ඇළකට වැටී වන අලියෙකු මිය යයි 12-10-18