අලුත්ගම සිට ගාල්ල බලා ධාවනය වූ දුම්රියක මොටර් රථයක් ගැටීමෙන් පුද්ගලයෙකු තුවාල ලබයි 12-10-18