නෙකටුණුවැව සිට සීප්පුකුලම දක්වා දිවෙන මාර්ගය අබලන් වීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි අසීරුතාවකට 12-10-18