ත්‍රිවීල් ගාස්තු යළි වැඩිවෙයිද - Hiru News 12-10-18