පළාත් සභා ඡන්දය ගැන අදත් තීන්දුවක් නැහැ - Hiru News 12-10-18