සැමියා හැරදමා බිරිඳ පණ රැකගත් දරුණු අනතුර - Hiru News 13-10-18