ප්‍රබල තින්දුවක් ගන්න ඒකාබද්ධයේ නායකයන් රැස්වේ - Hiru News 12-10-18