පවතින තත්වය තුල සභාග ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම නුසුදුසුයි - Hiru News 12-10-18