මැද පෙරදිග ගිය කාන්තාවන් රවටා මුදල් ගැරූ ජාවාරම කොටුකර ගත් හැටි - Hiru News 12-10-18