\'ජයසූරියයි මහානාමයි ගහපු 576 Partnership එක තමයි අමාරුම\' – Thushara Cooray - Nodutu Minisa - 16 03-02-23