\'කණ්ඩායමේ අය මට කිව්වේ කැවුත්ත නැති එකා කියලා\' - Aruna Sampath - Nodutu Minisa - 11 10-12-22