අපේ පන්දු යවන්නියන් හොඳට කළා පිතිකාරිණියන්ගේ අඩුපාඩු හදුනාගෙන සැලසුම් හැදුවා - Chamari Athapaththu 28-09-22