පැතුම් බැට් කරනවා බලන්න ආසයි - Charith Asalanka #Slvafg 12-02-24