ලහිරු කුමාරයි මමයි එක ලකුණ ගත්තේ වැරදීමකින් - Charith Asalanka 03-06-23