දැවැන්තයින්ගේ අපරාජිත බව බිඳ වැටුණු සතියක නිශාන් මදුෂ්කගෙන් පෙරළිකාර දස්කම් - Cricket Watarawuma 23-09-22