බැඩ්මින්ටන් සහ බීච් වොලිබෝල් වලින් හොඳ දස්කම් – Daily Roundup – Commonwealth Games – 4th August 05-08-22