අපි වැටීම් හමුවේ ඉදිරියටම ආපු කණ්ඩායමක් -Dasun Shanaka Sri Lanka Team Departure-Icc World Cup 2023 27-09-23