කුරුණෑගල වාරියපොලින් බිහිවුණු Milan Rathnayakeගේ පන්දු යැවීම 30-11-22