වාර්තා අලුත් කරන Ritzbury Sir John Tarbat 2024 තරගවාරය 12-06-24