කුසල් පෙරේරා රැකගත් සුපිරි උඩපන්දුව #Shorts 09-12-23