ඇෆ්ගනිස්තාන තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාවට ඉතාමත් වැදගත් ඇයි - #Slvafg - Expert Analysis 25-11-22