පාසලේ පළමු පෙළ වරමට පෙර ශ්‍රී ලංකා යොවුන් වරම් දිනූ - Traveen Mathew Powerplay 05-06-23