කමිඳු කියන්නේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් - Wanindu Hasaranga #Slvafg 22-02-24