අදියර 04ක් යටතේ පාසල් යළි විවෘත කිරීම කිරීමේ සූදානමක් - Hiru News 25-09-21