කෝටි දෙකහමාරේ මැණික් කොල්ලයට 04 ක් අල්ලයි - Hiru News 16-04-19