🔺ලක්ෂ 04ක කේරළ ගංජා සමග පුද්ගලයෙකු Stf අත්අඩංගුවට 16-09-21