ජනාධිපතිවරයාගේ ධූර කාලය වසර 05 ක් නොවේ 06 ක්... ශාන්ත බණ්ඩාර 22-07-19