සිසුන් සඳහා පාසල් විවෘත කිරීම ජුලි මස 06 වනදා සිට 30-06-20