තනි රෝදෙන් බයික් එකෙන් වැඩ පෙන්නූ 06ක් - පොලිසියෙන් කුදලන් යයි - Hiru News 10-12-22