අද සවස 06 සිට යළිත් ඇඳිරිනීතිය - ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් අතිවිශේෂ දැනුම්දීමක් - Hiru News 14-05-22