කොරෝනා අස්සේ බම්බලපිටියේ නොමනා සෙල්ලම - සුරූපී තරුණියන් 07ක් ඇතුලේ 05-05-21