දින 08ක දී මෙරට කොවිඩ් ආසාදිතයින් 5000 ඉක්මවයි... 29-11-21