නිරෝධායන රීති උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයින් 1 038ක් අත්අඩංගුවට... 11-06-21