1% පොලියට ණය දෙන බැංකු ගැන හේමකුමාර කියයි 13-06-19