දෙසැම්බරයේ එවන ඇමරිකානු ඩොලරයකට වැඩිපුර රුපියල් 10ක්... 03-12-21