කූඩාරම් ගැලවුණු ගාලු වුමදොර - 10 වැනිදා තෙක් අරගලයට අත තියන්නේ නෑ - Hiru News 06-08-22