අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ජලාශ 10 ක වාන් දොරටු විවෘත වෙයි - Hiru News 09-11-18