මගහැරුණු වෙසක් මෙවර සැමරෙන හැටි - පොඩි එක 100යි ලොකු එක 150යි ! - Hiru News 14-05-22