සාලියවැව ප්‍රදේශයේ රක්ෂිතයක ගින්නකින් අක්කර 100කට හානි 27-03-20