''මුදල ගැනනේ ඔය අහන්නේ'' - මිලියන 100කට ආසන්න මුදලක් ලබා දීල තියෙන්නේ - Hiru News 27-05-23