පොලීසියේ 100ක් යෙදවූ කත සොයන මෙහෙයුම - Hiru News 22-11-20